Bio Family
REGULAMIN PROMOCJI „PLASTIKOWA KARTA RABATOWA”

(ZWANY DALEJ „Regulaminem”)
ORGANIZOWANEJ W SKLEPACH BIO FAMILY SUPERMARKET -
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 25 MAJA 2018 R.

1. Założenia Promocji:

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819), ul. Taczaka 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696196, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, kapitał wpłacony w wysokości 5 000 zł, numer REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, zwana dalej „ Organizatorem ”.
 2. Akcja promocyjna, zwana dalej „ Promocją ”, skierowana jest do klientów sklepów Bio Family Supermarket zlokalizowanych w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa 2, w Swarzędzu (62-020) przy ulicy Poznańskiej 49 i we Wrocławiu (50-203) przy ulicy Romana Dmowskiego 7. 
 3. Promocja będzie prowadzona w sklepach określonych w ust. 2. powyżej, zwanych dalej łącznie „ Sklepami ” lub każdy z osobna „ Sklepem” .
 4. Wydawanie plastikowych (fizycznych) kart rabatowych, które upoważniają do skorzystania z Promocji w sposób wskazany w pkt. III Regulaminu (zwanych dalej „ Plastikowymi Kartami Rabatowymi ” lub „ Plastikową Kartą Rabatową ”) rozpoczęło się w dniu 25 listopada 2017 r.
 5. Formularze zgłoszeniowe Plastikowej Karty Rabatowej, zwane dalej „ Formularzami Papierowymi ” dostępne są w kasach i w punktach informacyjnych Sklepów. 

2. Warunki udziału w Promocji:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest posiadanie przez klienta Plastikowej Karty Rabatowej.
 2. Warunkiem otrzymania przez klienta Plastikowej Karty Rabatowej jest dokonanie w którymkolwiek ze Sklepów, jednorazowego zakupu (udokumentowanego jednym paragonem) za kwotę co najmniej 100 (sto) zł, przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza, bon towarowy Bio Family Supermarket oraz wypełnienie i złożenie Formularza Papierowego w punkcie informacyjnym Sklepu,
 1. przy czym:
  1. paragony zakupowe z różnych kas nie sumują się,
  2. klient, który spełni wymagania określone w dokona zakupu zgodnie z ustępem   2 powyżej, otrzyma na żądanie w kasie lub w punkcie informacyjnym Sklepu Formularz Papierowy do wypełnienia. Wzór Formularza Papierowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ,
  3. podstawą otrzymania Plastikowej Karty Rabatowej są wyłącznie paragony wystawione w Sklepie od   dnia 25 listopada 2017 r i przedstawione w punkcie informacyjnym Sklepu,
  4. w Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. wypełniając Formularz Papierowy, uczestnik Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów - zwane dalej „ Polityką Prywatności” - zawarte są w pkt. VI Regulaminu,
  6. warunkiem otrzymania przez klienta Plastikowej Karty Rabatowej jest wyrażenie przez niego - pod podanymi przez niego danymi osobowymi - wszystkich zgód i akceptacji zawartych na Formularzu Papierowym (poprzez znaczenie wszystkich pól zgód znajdujących się na tym formularzu).

3. Plastikowa Karta Rabatowa i warunki jej odbioru:

 1. Posiadacze Plastikowej Karty Rabatowej są upoważnieni do otrzymania w Sklepie:
  1. 3% (trzy procent) rabatu przy jednorazowym zakupie w Sklepie (1 paragon) za kwotę   od 100 zł (stu złoty) do 249,99 zł (dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 99 groszy), przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza lub bony Bio Family Supermarket, itp.
  2. 4% (cztery procent) rabatu przy jednorazowym zakupie w Sklepie (1 paragon) za kwotę od 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) do 399,99 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99 groszy), przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza lub bony Bio Family Supermarket , itp.
  3. 5% (pięć procent) rabatu przy jednorazowym zakupie w Sklepie (1 paragon) za kwotę od 400 zł (czterysta złotych), przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza lub bony Bio Family Supermarket. itp.
   1. w sklepie Bio Family Supermarket
 2. Liczba Plastikowych Kart Rabatowych wydawanych w Promocji nie jest limitowana.
 3. Plastikowe Karty Rabatowe wydawane są w kasach lub w punktach   informacyjnych Sklepów. Paragon po jego przedłożeniu w kasie lub w punkcie informacyjnym Sklepu zostanie opieczętowany dla uniemożliwienia jego ponownego użycia w celu otrzymania Plastikowej Karty Rabatowe, a następnie zwrócony klientowi.
 4. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. II ust 2 Regulaminu Plastikowa Karta Rabatowa wydawana jest bezpłatnie. Nadto Plastikowa Karta Rabatowa:
 1. posiada kod kreskowy,
 2. jest kartą na okaziciela,
 3. nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
  1. Formularz Papierowy (zgłoszeniowy) to jednostronna kartka papieru służąca do:
 1. podania przez klienta następujących jego danych osobowych:
 1. imienia,
 2. kodu pocztowego,
 3. daty urodzin,
 4. numeru telefonu komórkowego,

oraz wyrażenia przez klienta niezbędnych zgód poprzez zakreślenie odpowiednich pól na Formularzu Papierowym,

 1. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
 2. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych poprzez SMS, lub pocztą ,
 3. wskazania numeru wydanej klientowi Plastikowej Karty Rabatowej,
 4. wskazania daty wydania Plastikowej Karty Rabatowej,
 5. potwierdzenia odbioru przez klienta   Plastikowej Karty Rabatowej: własnoręcznym podpisem klienta.
  1. Plastikowa Karta Rabatowa może zostać odebrana wyłącznie przez klienta (odbiór osobisty), po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Klient może otrzymać Plastikową Kartę Rabatową wyłącznie w Sklepie, w którym dokonał zakupu po wypełnieniu i złożeniu Formularza Papierowego.
  2. Rabatu przyznanego na podstawie Plastikowej Karty Rabatowej nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi w Sklepie w okresie obowiązywania Promocji.
  3. W celu otrzymania rabatu klient zobowiązany jest okazać Plastikową Kartę Rabatową przed rozpoczęciem lub bezpośrednio przed zakończeniem kasowania.
  4. Promocja obowiązuje do odwołania: Plastikowe Karty Rabatowe wydawane w ramach niniejszej Promocji są ważne (co oznacza, że upoważniają do otrzymania rabatu, o którym mowa w pkt. III ust 1 Regulaminu) od dnia ich wydania klientom do dnia wskazanego przez Organizatora jako dzień zakończenia Promocji, z zastrzeżeniem pkt.VI ust 7 Regulaminu.
  5. Plastikowe Karty Rabatowe zniszczone, zagubione i anulowane nie podlegają wymianie na nowe.

4. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać przez cały czas jej trwania Promocji. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Karta Rabatowa – REKLAMACJA” (decyduje data doręczenia).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji.

5. Dostępność Regulaminu:

 1. Pełny, aktualny Regulamin przedmiotowej Promocji dostępny jest - nieodpłatnie - na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl , w siedzibie Organizatora oraz w Sklepach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych promocji, lepszego zabezpieczenia interesów klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących ewentualne wątpliwości klientów. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania z Plastikowej Karty Rabatowej. Korzystanie przez Klienta z Promocji po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.

Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl oraz w Sklepach, przy czym - w okresie obowiązywania Promocji - zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Plastikowych Kart Rabatowych przed dokonaniem zmiany, z zastrzeżeniem ust 3 poniżej.

  1. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora w dowolnie wybranym przez niego momencie: z momentem zakończenia Promocji przestaje w szczególności obowiązywać rabat, o którym mowa w pkt. III ust 1 Regulaminu, a posiadaczom Plastikowych Kart Rabatowych nie będą przysługiwały w stosunku do Organizatora żadne uprawnienia wynikające z zakończonej Promocji (w szczególności z tytułu praw nabytych o których mowa wyżej). O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl oraz w Sklepach.
  2. Przystępując do Promocji klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 6. Polityka Prywatności:
 1. Dane osobowe podane przez klientów zgodnie z pkt. III ust 5 Regulaminu   (zwane dalej: „ Danymi Osobowymi ”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o   Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwanym dalej „ RODO”.
 2. Administratorem Danych Osobowych posiadaczy Plastikowych Kart Rabatowych jest spółka Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819), ul. Taczaka 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696196, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, kapitał wpłacony w wysokości 5 000 zł, numer REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, zwana dalej: „ Administratorem ”,
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z Promocji wymagane jest podanie danych wskazanych pkt. III ust 5 Regulaminu i udzielenie zgód o których mowa w pkt. II ust 2 litera „f” Regulaminu.
 4. Administrator pozyskuje Dane Osobowe od klientów poprzez wypełnienie przez klienta Formularza Papierowego, zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Klientom, którzy w związku z Promocją udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe, w każdej chwili przysługuje prawo:
 1. dostępu do ich Danych Osobowych;
 2. sprostowania ich Danych Osobowych, w tym ich aktualizacji;
 3. żądania ich usunięcia Danych Osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych;
 5. przeniesienia ich Danych Osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w każdej chwili – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów usług Organizatora;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych Osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust 5 powyżej, wystarczy, że klient złoży stosowne żądanie Administratorowi   pisemnie lub na adres e-mail: kontakt@familybio.pl Administrator wykonuje żądanie klienta niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia i osoby, od której żądanie pochodzi.
 2. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie, zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych lub wycofanie udzielonych zgód przez posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej powodować będzie anulowanie wydanej jemu Plastikowej Karty Rabatowej, czego skutkiem będzie uniemożliwienie temu klientowi korzystania z Promocji na podstawie tej karty.
 3. Dane Osobowe klientów przetwarzane są jedynie w celu prawidłowej realizacji Promocji w Sklepach oraz dla celów marketingowych Organizatora (w szczególności wysyłania przez Organizatora do klientów poprzez SMS materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach, akcjach rabatowych itp.), w zakresie wskazanym w udzielonej Organizatorowi   zgodzie (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a/ RODO) jak i w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Organizatora (podstawa prawna przetwarzania - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podanie Danych Osobowych jak i udzielenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Promocji.
 5. Dane Osobowe Posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Promocji. Po tym czasie dane będą przechowywane jedynie na potrzeby zabezpieczenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. podatkowych, rachunkowych, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. W każdym czasie można żądać ich usunięcia przez Administratora.
 6. Dane Osobowe Posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej mogą zostać usunięte w przypadku, gdy: 
 1. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania jego danych przez Administratora, lub posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. Dane Osobowe posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Dane Osobowe posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 1. Klientom którzy w związku z Promocją udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych w następujących przypadkach:
 1. gdy posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych ograniczymy przetwarzanie tych danych;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej sprzeciwia się usunięciu jego Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej do celów przetwarzania, ale są one potrzebne posiadaczowi Plastikowej Karty Rabatowej do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania przysługujące Administratorowi są nadrzędne wobec sprzeciwu posiadacza Plastikowej Karty Rabatowej.
 1. Posiadaczowi Plastikowej Karty Rabatowej Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji. W takim przypadku Dane Osobowe takiego klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba, że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa lub prawnymi interesami Administratora.

7. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Plastikowej Karty Rabatowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.
 2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszą Promocją Promocja w nowej placówce rozpoczyna się z dniem uruchomienia tej placówki.
 3. Regulamin - w wyżej przedstawionym brzmieniu - obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

----------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „PLASTIKOWA KARTA RABATOWA” ustalonego przez Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Formularz Papierowy - Promocji „PLASTIKOWA KARTA RABATOWA” organizowanej w sklepach BIO FAMILY SUPERMARKET

Dane osobowe klienta sklepu BIO FAMILY SUPERMARKET występującego o wydanie karty rabatowej:

 1. Imię
 2. Kod pocztowy
 3. Numer telefonu komórkowego
 • Akceptuję Regulamin Promocji „PLASTIKOWA KARTA RABATOWA” ustalony przez Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - jako Organizatora - w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.,
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wskazanych danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Promocji w Sklepach - zgodnie z wyżej wskazanym Regulaminem oraz dla celów marketingowych Organizatora - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o   Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwanym „ RODO”,
 • Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie przez Organizatora poprzez SMS materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach, akcjach rabatowych itp.),

Aby otrzymać Plastikową Kartę Rabatową należy: wypełnić cały Formularz Papierowy udzielić wszystkich zgód (zaznaczając powyższe pola), dokument podpisać i opatrzyć datą.

Numer Plastikowej Karty Rabatowej

Potwierdzam odbiór Plastikowej Karty Rabatowej

Miejsce i data Podpis klienta